“โรคลีเจียนแนร์ (Legeonnaires)” จากเชื้อ”ลีจิโอเนลลา (Legionella)”

โรคลีเจียนแนร์ (Legeonnaires)

เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่างสาเหตุเกิดจากเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถพบได้ในแหล่งน้ำาธรรมชาติเช่นทะเลสาบน้ําจืดบ่อบาดาลแม่น้ําดินนอกจากนี้สามารถพบได้ในแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำพุหัวฝักบัวหัวก๊อกน้ำสระว่ายน้ำและหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)

ปีพ.ศ. 2519 มีการแพร่ระบาดของโรคลีเจียนแนร์เป็นครั้งแรกในโลกเกิดขึ้นที่ The Bellevue Stratford Hotel รัฐฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิกของสมาคมทหารผ่านานศึกของสหรัฐอเมริกาเข้าพักเพื่อเข้าร่วมงานรําลึกวันทหารผ่านศึกครบรอบ 200 ปีพบว่าภายในเวลา 2 วันมีผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการคล้ายโรคปอดบวมหลายรายโดยที่ผู้ป่วยจํานวน 221 รายได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่มีผู้ป่วยอีกจํานวน 34 รายเสียชีวิตสหรัฐอเมริกาได้พยายามค้นหาสาเหตุที่แท้จริงแต่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าสาเหตุคือการระบาดของโรคไข้หวัดจากสัตว์จําพวกสุกร (Swine flu epidemic) จึงทําได้เพียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวเท่านั้น 1 เดือนต่อมาบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ทําการปรึกษาหารือและทําการวิเคราะห์งานวิจัยรวมทั้งทฤษฎีต่างๆและมุ่งประเด็นสาเหตุจากความเป็นพิษของสารเคมีที่อาจมีการหกรั่วไหลในพื้นที่ใกล้เคียงต่อมาศูนย์ควบคุมแลป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาได้พยายามสืบสวนโรคโดยลองพิจารณาจากสาเหตุอื่นๆประกอบโดยมุ่งข้อสงสัยไปยังสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรมแทนที่จะเป็นสาเหตุปัญหาจากภายนอกท้ายที่สุดในปี 2520 จึงได้พบเชื้อที่ทําให้เกิดปัญหาคือเชื้อลีจิโอเนลลาทําให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ซึ่งมีแหล่งกําเนิดจากระบบหอผึ่งเย็นของโรงแรมโดยเชื้อจะแพร่กระจายไปตามอากาศภายในโรงแรมทําให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตในที่สุด

รูปจาก หนังสือ การควบคุมเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์ : สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำมาตรการในการป้องกันโรคลีเจียนแนร์ โดยขอความร่วมมือจากสถานประกอบการ ดังนี้
  1. ตรวจสอบระดับคลอรีนตกค้างของน้ำในบ่อพักทุกวันต้องไม่น้อยกว่า 0.2 ppm.
  2. ตรวจสอบน้ำในระบบน้ำร้อนรวมต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส และน้ำที่ส่งออกต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส
  3. ระบบปรับอากาศให้ใช้คลอรีนเข้มข้น 10 ppm.ในท่อที่ไปหอผึ่งเย็น 3-6 ชม.ให้ทั่วถึงทั้งระบบและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 1-2 สัปดาห์
  4. ทำความสะอาดหัวก๊อกน้ำและแช่ฝักบัวด้วยสารละลายคลอรีนเข้มข้น 10 ppm. หรือแช่น้ำร้อน 65 องศาเซลเซียสนาน 5 นาที อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการก่อเชื้อโรคดังกล่าว ขอให้ดูแลและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่บ้าน รวมถึงทำความสะอาดท่อหล่อเย็นหรือถาดรองน้ำหล่อเย็นของเครื่องปรับอากาศ อย่าให้มีน้ำขัง เปียกชื้น และควรทำให้แห้ง อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) ควรมีการตรวจคุณภาพน้ำหาเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella)เป็นประจำ

บรรณานุกรม

หนังสือ การควบคุมเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดโรคลีเจียนแนร์ : สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=511&filename=totalbook
https://www.usmslab.com/legionella-pneumophila/
https://www.rajavithi.go.th/rj/?p=4108
https://hydrosense-legionella.se/index.php/ru/risks/who-is-at-risk/8-sectors/14-cooling-towers