การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ดัชนีคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ

 • ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen; NOx as NO2)
 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • ความทึบแสงของเขม่าควัน (Opacity)
 • คลอรีน (Chlorine)
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride; HCl)
 • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
  เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 • ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen; NOx as NO2)
 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • ความทึบแสงของเขม่าควัน (Opacity)
 • คลอรีน (Chlorine)
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride; HCl)
 • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
  เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter; PM 10)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter; PM 2.5)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอทธานอล (Ethanol) เมทธานอล (Methanol) เฮกเซน (Hexane) ฯลฯ
 • โลหะหนัก (Heavy metals) เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯ
 • ก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)

คุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) และตามคำแนะนำของ Singapore Standard : Code of practice for indoor air quality for air-conditioned buildings

ดัชนีคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน

 • อุณหภูมิ (Temperature)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ((Particulate Matter; PM 2.5)
 • การนับจำนวนและขนาดของอนุภาคในห้องคลีนรูม (Clean room) ด้วยเครื่อง Particle Counter
 • คาร์บอนมอนออกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO2)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total Volatile Organic Compounds; TVOCs)
 • เชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศ (Total viable bacteria count)