การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหรือจากแหล่งกำเนิด การตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป และการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือสถานประกอบการ ซึ่งคุณภาพของอากาศนั้นส่งผลต่อสุขภาพทั้งของประชาชนทั่วไปและผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้น การตรวจวัดและวิเคราะห์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ จึงเป็นหลักสำคัญที่บริษัทของเรายึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

Health & Envitech เราให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการของเรา

Health & Envitech ให้บริการตรวจคุณภาพอากาศ โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลตามมาตรฐานทั้งในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและและ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) ไม่ว่าจะเป็นค่าฝุ่นละอองในอากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน และก๊าซพิษอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย จากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ โดย Health & Envitech ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3 รูปแบบ ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องหรือแหล่งกำเนิด โดยตรวจสอบว่ามีฝุ่น ก๊าซ หรือโลหะหนักที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ให้อยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบมลพิษทางอากาศในบรรยากาศทั่วไป เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดหรือบริเวณปล่องระบายอากาศ เพื่อตรวจวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในอากาศไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามวิธีมาตรฐานในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ดัชนีคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ

 • ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen; NOx as NO2)
 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • ความทึบแสงของเขม่าควัน (Opacity)
 • คลอรีน (Chlorine)
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride; HCl)
 • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
  เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศทั่วไป เพื่อตรวจสอบว่ามีสารพิษปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศเกินมาตรฐานที่กำหนด ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 • ฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen; NOx as NO2)
 • คาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • ความทึบแสงของเขม่าควัน (Opacity)
 • คลอรีน (Chlorine)
 • ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride; HCl)
 • ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide; H2S)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
 • โลหะหนัก (Heavy metals)
  เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter; PM 10)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter; PM 2.5)
 • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2)
 • ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds; VOCs)
 • เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอทธานอล (Ethanol) เมทธานอล (Methanol) เฮกเซน (Hexane) ฯลฯ
 • โลหะหนัก (Heavy metals) เช่น พลวง (Sb) สารหนู (As) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) ฯลฯ
 • ก๊าซโอโซน (Ozone; O3)
 • ความสั่นสะเทือน (Vibration)
 • ความเร็วลม และทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direction)

คุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน

 

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน ให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย และเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) และตามคำแนะนำของ Singapore Standard : Code of practice for indoor air quality for air-conditioned buildings

ดัชนีคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน

 • อุณหภูมิ (Temperature)
 • ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)
 • ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ((Particulate Matter; PM 2.5)
 • การนับจำนวนและขนาดของอนุภาคในห้องคลีนรูม (Clean room) ด้วยเครื่อง Particle Counter
 • คาร์บอนมอนออกไซด์ (Carbon monoxide; CO)
 • คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide; CO2)
 • สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด (Total Volatile Organic Compounds; TVOCs)
 • เชื้อแบคทีเรียรวมในอากาศ (Total viable bacteria count)

เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล Health & Envitech พร้อมให้บริการ ทั้งในการเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์และติดตามคุณภาพอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน ติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com