การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัด
คุณภาพน้ำ

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการ

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบ เป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน Standard methods for the examination of water and wastewater of APHA, AWWA and WEF ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม

ดัชนีคุณภาพน้ำ

ทางกายภาพ

อุณหภูมิ (Temperature) การนำไฟฟ้า (Conductivity) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) สี (Color) ฯลฯ

ทางเคมี

ของแข็งทั้งหมด (TS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ซัลเฟต (SO42-) คลอไรด์ (Cl-) ไนเตรท (NO3-) ฟลูออไรด์ (F-) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ฯลฯ

สารเป็นพิษ

ไซยาไนด์ (CN-) สารหนู (As) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) ซิลีเนียม (Se) โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) ฯลฯ

ทางชีวภาพ

แบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) ฯลฯ

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)

อะทราซีน (Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ลินเดน (Lindane) ฯลฯ