การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมถึงในการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ในการเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เนื่องจากถ้าน้ำมีสารบนเปื้อนหรือไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพน้ำประปา น้ำดื่ม และน้ำ RO น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงน้ำหอผึ่งเย็นในระบบทำความเย็น

Health & Envitech เรามีหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมืออาชีพ ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อย่างครบวงจรและเป็นระบบ ทั้งรับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม รวมไปถึงการตรวจสอบมลพิษทางน้ำต่าง ๆ โดยมีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัด
คุณภาพน้ำ

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

Health & Envitech รับตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างครบวงจร โดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบ เป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน Standard methods for the examination of water and wastewater of APHA, AWWA and WEF ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เราเป็นบริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่ม ทั้งน้ำดื่มทั่วไปและน้ำ RO ตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปา นอกจากนี้ยังรับตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งบนผิวดินและใต้ดิน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีคุณภาพน้ำ

ทางกายภาพ

อุณหภูมิ (Temperature) การนำไฟฟ้า (Conductivity) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) สี (Color) ฯลฯ

ทางเคมี

ของแข็งทั้งหมด (TS) ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness) ออกซิเจนละลาย (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) ซัลเฟต (SO42-) คลอไรด์ (Cl-) ไนเตรท (NO3-) ฟลูออไรด์ (F-) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) ฯลฯ

สารเป็นพิษ

ไซยาไนด์ (CN-) สารหนู (As) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) ซิลีเนียม (Se) โครเมียม (Cr) แคดเมียม (Cd) แบเรียม (Ba) ฯลฯ

ทางชีวภาพ

แบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) ฯลฯ

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)

อะทราซีน (Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ลินเดน (Lindane) ฯลฯ

เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ Health & Envitech จึงรับตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างครบวงจร ทั้งในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ และติดตามคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com