การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมคืออะไร?

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) คือ ศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยหลักสำคัญคือต้องมีการตระหนัก การประเมิน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความดันของเสียง การตรวจวัดการสั่นสะเทือน การตรวจวัดแสงสว่าง การตรวจวัดความร้อน การตรวจสารเคมีในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสกับสารปนเปื้อนอันตรายในพื้นที่การทำงาน โดยเมื่อสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของการทำงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นยังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบของสถานที่ปฏิบัติงานอีกด้วย

ที่ Health & Envitech เราให้บริการตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยแบบครบวงจร รวบรวมบริการตรวจวัดการสั่นสะเทือนในโรงงาน บริการตรวจวัดเสียงอุตสาหกรรม บริการตรวจวัดแสงสว่างอุตสาหกรรม บริการตรวจสารเคมีในโรงงาน และบริการตรวจสารเคมีอุตสาหกรรม ไว้ในที่เดียว โดยกระบวนการตรวจวัดคุณภาพในด้านต่าง ๆ และการเก็บตัวอย่างจะดำเนินการโดยมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริการของเรา

Health & Envitech ให้บริการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัดในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจความดันของเสียง การตรวจวัดแสงสว่าง การตรวจความร้อนในที่ทำงาน การตรวจสารเคมีในพื้นที่ทำงาน เป็นต้น และนำผลการทดสอบไปทำการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งสหรัฐอเมริกา (National Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH), มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) และประกาศขององค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งสหรัฐอเมริกา (American Conference of Governmental Industrial Hygienist : ACGIH)

บริการตรวจวัดเสียงอุตสาหกรรม Health & Envitech
บริการตรวจวัดแสงสว่างอุตสาหกรรม Health & Envitech
บริการตรวจสารเคมีในโรงงาน Health & Envitech
บริการตรวจสารเคมีอุตสาหกรรม Health & Envitech

ดัชนีคุณภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

 • การตรวจวัดสารเคมีอันตราย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าก๊าซพิษ ไปจนถึงอนุภาคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เช่น Inhalable dust, Respirable dust
  ก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ฯลฯ
 • โลหะ และโลหะหนักในรูปฝุ่นและฟูม เช่น สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) โคบอลต์ (Co) ตะกั่ว (Pb) นิเกิล (Ni) ฯลฯ
 • ไอระเหยของกรด เช่น กรดไนตริก (HNO₃) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดกำมะถัน (H₂SO₄) ฯลฯ
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอทธานอล (Ethanol) เมทธานอล (Methanol) เฮกเซน (Hexane) ฯลฯ
 • การตรวจวัดเกี่ยวกับที่อับอากาศ (Confined Spaces)
 • การตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound level) ซึ่งเป็นการตรวจวัดระดับเสียงในที่ทำงาน เช่น เสียง 5 นาที, เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง, เสียงสะสม, เสียงกระทบหรือกระแทก ฯลฯ
 • การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (Light level)
 • การตรวจวัดความร้อน (Heat level)
 • การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณ Health & Envitech พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ทั้งในการเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์และติดตามผลตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com