การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการ

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง ตรวจวัด และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ประกาศขององค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดัชนีคุณภาพอากาศด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 • การตรวจวัดสารเคมีอันตราย
  • อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เช่น Inhalable dust, Respirable dust
  • ก๊าซพิษ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ฯลฯ
  • โลหะ และโลหะหนักในรูปฝุ่นและฟูม เช่น สารหนู (As) แบเรียม (Ba) แคดเมียม (Cd) โคบอลต์ (Co) ตะกั่ว (Pb) นิเกิล (Ni) ฯลฯ
  • ไอระเหยของกรด เช่น กรดไนตริก (HNO3) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) กรดกำมะถัน (H2SO4) ฯลฯ
  • สารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เอทธานอล (Ethanol) เมทธานอล (Methanol) เฮกเซน (Hexane) ฯลฯ
 • การตรวจวัดเกี่ยวกับที่อับอากาศ (Confined Spaces)
 • การตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound level) เช่น เสียง 5 นาที, เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง, เสียงสะสม, เสียงกระทบหรือกระแทก ฯลฯ
 • การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (Light level)
 • การตรวจวัดความร้อน (Heat level)
 • การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)