การตรวจวัดคุณภาพอาหาร

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัด
คุณภาพอาหาร

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจวิเคราะห์

  • วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count
  • วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ
  • ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)
  • ทางด้านเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด – ด่าง สารแขวนลอย (Suspended Solids) คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต โลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
  • ปริมาณจุลินทรีย์ เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count