การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารและสารปนเปื้อน

การตรวจสอบคุณภาพอาหาร เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุ ตัวอาหาร ไปจนถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเคมีและชีวภาพ รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ว่ามีระบบการจัดการอย่างไร มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และได้รับการรับรองความปลอดภัยหรือไม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริโภค จึงจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบอาหาร เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องของคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่า อาหารและผลิตภัณฑ์เหล่านั้น มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ที่ Health & Envitech เรามาพร้อมกับทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้บริการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารอย่างครบวงจร มีการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการทดสอบอาหารไปวางแผนและปรับปรุง ทั้งนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาและติดตามผล เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งการตรวจวิเคราะห์อาหารนั้น จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยของอาหารให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย และผู้ผลิตสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

การตรวจวัด
คุณภาพอาหาร

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

Health & Envitech ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหาร โดยดำเนินการเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ ขนาด รูปร่าง เป็นต้น และในด้านเคมี ที่จะมีการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพในห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจสอบความชื้น ค่าความเป็นกรดด่าง ระดับความเค็มในรูปของโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณความหวาน ค่าโลหะที่เป็นพิษ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทางด้านเคมี น้ำบริโภค ไปจนถึงวัตถุเจือปนในอาหาร เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต ให้มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค ปราศจากวัตถุเจือปนและเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ

บริการตรวจวิเคราะห์อาหาร

  • การตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count
  • การตรวจวิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ
  • การตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis)
  • การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทางด้านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง สารแขวนลอย (Suspended Solids) คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต ไปจนถึงการตรวจสอบโลหะหนักต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนอยู่ในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท อาร์เซนิก เซเลเนียม โครเมียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฯลฯ
  • การตรวจสอบปริมาณของจุลินทรีย์ในอาหาร เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count

เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นอย่างราบรื่น และได้รับการตรวจที่ดีที่สุด Health & Envitech พร้อมให้บริการ ทั้งในการเก็บตัวอย่าง เพื่อทำการวิเคราะห์และติดตามมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com