เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 19 มกราคม 2539 ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-152 ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จวบจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ

บริษัทฯ ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 Accredit TESTING-0005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยังได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 อย่างต่อเนื่อง” จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปี 2559 เมื่อ 28 สิงหาคม 2559 อีกทั้งยังมีบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ อากาศและกากอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทั้งคุณภาพและการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและได้รับความไว้ใจจากกลุ่มลูกค้าจำนวนกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมทุกประเภทการผลิต อาทิเช่น กลุ่มอิเล็คทรอนิคส์ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอื่นๆ ที่เชื่อมั่นและใช้บริการของบริษัทฯตลอดมา จึงเป็นการยืนยันได้อย่างดีว่า บริษัทฯพร้อมให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าด้านต่างๆ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพต่อลูกค้า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีสุขภาวะที่ดี ผ่านการให้บริการอย่างมืออาชีพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทำให้เรากลายเป็นบริษัทตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมชั้นนำของไทย และก้าวสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

1.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการรายงานผลที่ถูกต้องและแม่นยำ
2.  ส่งเสริมทักษะและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
3.  มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศในความเป็นมืออาชีพ เป็นกลาง แม่นยำและเชื่อถือได้
4.  ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำสมัย เพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ