บริการอื่นๆ

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental impact assessment; EIA)

ให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring) ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561) และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2562) เรื่อง กำหนด โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต

ระบบกำจัดมลภาวะอากาศ (Air pollution treatment system)

 

ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ระบบท่ออากาศ (Duct) เพื่อบำบัดฝุ่น (Particulate) โลหะหนัก (Heavy metal), ไอกรด (Acid Mist), สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds; VOCs) กลิ่นจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่างๆ (Odor) ควันจากการเผาไหม้ (Smoke) ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วไป โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอากาศแต่ละประเภท

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System)

 

  • ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น บีโอดี (Biochemical oxygen demand; BOD) ซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) สารแขวนลอยทั้งหมด (Total suspended solids; TSS) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solids; TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โลหะหนัก (Heavy metal) เป็นต้น โดยออกแบบตามความเหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการแต่ละประเภท
  • ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม (Wastewater system modification) ให้ทำงานมีประสิทธิภาพดี ตามมาตรฐาน
  • ให้การปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้ชำนาญการด้านน้ำเสียโดยเฉพาะ

ระบบน้ำใช้ภายในโรงงาน และระบบน้ำดื่ม (Utility water & Drinking water system)

 

  • ออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ติดตั้งระบบ Softener สำหรับ Boiler และ Cooling tower
  • รับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม