การตรวจวัดคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม

บริษัทของเรา ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับมาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการ

บริการดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA)

ดัชนีคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds; VOCs)

เบนซีน (Benzene) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,2-Dichloroethylene) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) สไตรีน (Styrene), โทลูอีน (Toluene) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylene) ฯลฯ

 

โลหะหนัก (Heavy metals)

สารหนู (As) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd) โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) โครเมียมไตรวาเลนท์ Cr3+)ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) โคบอลต์ (Co) ทองแดง (Cu) ฯลฯ

 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)

อะทราซีน (Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ลินเดน (Lindane) ฯลฯ

 

สารพิษอื่น ๆ

เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo(a)pyrene) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ (CN) พีซีบี (PCB) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) ฯลฯ