การตรวจวัดคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม

การตรวจสอบคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในระเบียบข้อบังคับที่มีในกฎกระทรวงการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการคุ้มครองและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการติดตามและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

Health & Envitech รับตรวจวิเคราะห์ดินและกากอุตสาหกรรมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมและในรัศมีที่กฎหมายกำหนด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการและความเชี่ยวชาญ โดยดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินอย่างครบวงจรและเป็นไปตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ทำการเก็บตัวอย่างดินบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์คุณภาพดินตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน และให้คำปรึกษาการติดตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา

Health & Envitech บริการตรวจดินและวิเคราะห์คุณภาพของดิน โดยการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในดินว่ามีสารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือไม่ พร้อมดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งมอบให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ที่สำคัญยังมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม โดยกำหนดรัศมีการดำเนินงานโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากการให้บริการวิเคราะห์ดินและสารปนเปื้อนในดินแล้ว ยังให้บริการด้านการประเมินสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งคุณภาพอากาศ น้ำ แบบครบวงจร

ดัชนีคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม

สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds; VOCs)

เบนซีน (Benzene) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon tetrachloride) 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน (1,2-Dichloroethylene) ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) สไตรีน (Styrene), โทลูอีน (Toluene) ไซลีนทั้งหมด (Total Xylene) ฯลฯ

 

โลหะหนัก (Heavy metals)

สารหนู (As) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cd) โครเมียมเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr6+) โครเมียมไตรวาเลนท์ Cr3+)ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) โคบอลต์ (Co) ทองแดง (Cu) ฯลฯ

 

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)

อะทราซีน (Atrazine) คลอเดน (Chlordane) 2,4-ดี (2,4-D) ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Dieldrin) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ลินเดน (Lindane) ฯลฯ

 

สารพิษอื่น ๆ

เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo(a)pyrene) ไซยาไนด์และสารประกอบไซยาไนด์ (CN) พีซีบี (PCB) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) ฯลฯ

เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ Health & Envitech จึงดำเนินการตรวจวิเคราะห์ดินโดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ และติดตามคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หากท่านมีข้อสงสัยว่าจะหาหน่วยงานสำหรับตรวจดินได้ที่ไหน สามารถติดต่อเราได้ที่ LINE id: @HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com