กฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ประกอบด้วยกฎหมายด้านคุณภาพน้ำ ด้านคุณภาพดินและกากอุตสาหกรรม
ด้านคุณภาพอากาศ และ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

น้ำทิ้ง/น้ำเสีย

น้ำดื่ม

น้ำประปา

น้ำใต้ดิน/น้ำบาดาล

น้ำผิวดิน

น้ำหอผึ่งเย็น

คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด/ปล่องระบายอากาศ

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง

ความสั่นสะเทือน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ประกอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม