การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม วิธีการ

วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผู้ประกอบการควรทราบ

‘น้ำ’ คือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ดังนั้น คุณภาพของน้ำที่ใช้ในการบริโภคจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเพื่อระบุสิ่งปนเปื้อนหรือสารมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียในน้ำดื่ม หรือโคลิฟอร์มในน้ำดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบของสินค้าเพื่อการบริโภค บทความนี้จึงจะมาอธิบายว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มคืออะไร มีความสำคัญ และขั้นตอนเป็นอย่างไร ติดตามได้เลย

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มคืออะไร?

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยการประเมินความปลอดภัยและความบริสุทธิ์ของน้ำที่บริโภค โดยเป็นกระบวนการที่นำน้ำดื่มมาวิเคราะห์เพื่อระบุสารปนเปื้อนที่อาจแฝงอยู่ภายใต้ความใสนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐบาลและองค์กรด้านสุขภาพทั่วโลกกำหนด เช่น หลักเกณฑ์สำหรับคุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) หรือสำหรับประเทศไทยก็ยึดตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล ที่ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มประกอบด้วยหลากหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1: เก็บตัวอย่างน้ำที่ต้องการทดสอบ โดยอาจเป็นการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ในภาชนะปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  • ขั้นตอนที่ 2: ตัวอย่างที่เก็บจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเพื่อนำไปวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เช่น ระดับ pH ความขุ่น การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และการมีอยู่ของสารปนเปื้อนต่าง ๆ เช่น ตะกั่วหรือยาฆ่าแมลง
  • ขั้นตอนที่ 3: ผลการทดสอบจะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐานการกำกับดูแลที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านสุขภาพ
  • ขั้นตอนที่ 4: ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมตีความผลการทดสอบ โดยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือความเบี่ยงเบนจากค่ามาตรฐาน การวิเคราะห์นี้ช่วยในการทำความเข้าใจคุณภาพโดยรวมของน้ำดื่ม
  • ขั้นตอนที่ 5: นำผลลัพธ์ที่ได้มาเขียนรายงานโดยละเอียด เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม

สารปนเปื้อนที่อาจพบในน้ำดื่ม

สำหรับน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เมื่อนำมาผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอาจพบสารปนเปื้อนได้หลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้

  • แบคทีเรีย: แบคทีเรียในน้ำดื่มนำไปสู่การเจ็บป่วย เช่น ท้องร่วง การติดเชื้อในทางเดินอาหาร หรือรุนแรงที่สุดอาจถึงขั้นเป็นอหิวาตกโรค หรือตับอักเสบ
  • สารเคมี: ของเสียจากอุตสาหกรรม ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก (เช่น ตะกั่ว สารหนู หรือปรอท) และสารเคมีสังเคราะห์อาจปนเปื้อนในน้ำดื่มได้ โดยหากบริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจทำให้อวัยวะเสียหาย มีปัญหาด้านพัฒนาการ เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน ความผิดปกติทางระบบประสาท หรือแม้แต่มะเร็ง
  • ไนเตรต: สารชนิดนี้ส่งผลต่อทารกและสตรีมีครรภ์ การบริโภคไนเตรตในปริมาณสูงอาจนำไปสู่ภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูง และส่งผลเสียต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์
  • โคลิฟอร์ม: โคลิฟอร์มในน้ำดื่มคืออีกหนึ่งสารปนเปื้อนที่พบได้บ่อย โดยเป็นกลุ่มแบคทีเรีย ซึ่งหากบริโภคเข้าไปในปริมาณมากก็อาจส่งผลให้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เป็นไข้ ปวดท้อง และท้องเสีย โดยสามารถเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

แบคทีเรียในน้ำ อันตรายไหม

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มด้วยตัวเอง VS โดยผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม มี 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การตรวจสอบด้วยตัวเองที่บ้านหรือโดยผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ แม้ว่าทั้ง 2 วิธีจะมีเป้าหมายเดียวกัน คือเพื่อพิสูจน์ว่าน้ำดื่มมีสารปนเปื้อน หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ แต่ก็ต่างกันในแง่ของความแม่นยำและวิธีการ

โดยชุดทดสอบคุณภาพน้ำดื่มที่บ้านมีจำหน่ายทั่วไป และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ชุดทดสอบเหล่านี้มักประกอบด้วยการทดสอบพื้นฐานสำหรับสารปนเปื้อนทั่วไป เช่น โคลิฟอร์มในน้ำดื่ม ตะกั่ว แบคทีเรียในน้ำดื่ม และระดับ pH อย่างไรก็ตาม อาจตรวจไม่พบสารปนเปื้อนที่มีอนุภาคขนาดเล็ก

ในทางกลับกัน การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มโดยผู้เชี่ยวชาญในห้องแล็บให้ความแม่นยำในระดับที่สูงกว่า และให้ผลทดสอบที่ครอบคลุมรอบด้านกว่า เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ขั้นสูงที่สามารถทำการวิเคราะห์เชิงลึก ตรวจสอบสารปนเปื้อนที่หลากหลาย และระบุความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ

ดังนั้น แม้ว่าชุดทดสอบคุณภาพน้ำดื่มที่บ้านสามารถให้การประเมินเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณคือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจน้ำดื่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนในวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มโดยผู้เชี่ยวชาญในห้องแล็บที่แม่นยำ

Health & Envitech บริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มครบวงจร

ถึงตรงนี้ หากผู้ประกอบการต้องการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มที่ผลิต Health & Envitech คือบริษัทรับตรวจคุณภาพน้ำดื่มครบวงจร โดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน ทั้งการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการทดสอบ เป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน Standard methods for the examination of water and wastewater of APHA, AWWA and WEF ทั้งน้ำดื่มทั่วไปและน้ำ RO เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง สนใจรับคำปรึกษาหรือข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0-2952-6305-9, LINE id: HealthandEnvitech หรืออีเมล service@healthenvi.com