News

  • เป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียอย่างเฉียบพลันในทางเดินหายใจส่วนล่างสาเหตุเกิดจากเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถพบได้ในแหล่งน้ำาธรรมชาติเช่นทะเลสาบน้ําจืดบ่อบาดาลแม่น้ําดินนอกจากนี้สามารถพบได้ในแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นน้ำพุหัวฝักบัวหัวก๊อกน้ำสระว่ายน้ำและหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)...

  • ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งของประเทศไทยคือ ปัญหาหมอกควันอันเกิดขึ้นจากฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือหลายจังหวัดของประเทศไทยอันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง เป็นต้น...